kar98

kar98

Hướng dẫn chi tiết cách tính đạn rơi khi bắn Kar98 và M24 bằng Scope 8X【kar98】:​Wacky Jacky 101 1 ga